آلمان

عروسی به همراه ظروف شکسته (پلترابند) چند روز پیش از مراسم ازدواج دوستان و فامیل ظروف کهنه و چینی خود را برای انداختن بر روی زمین بر مقابل عروس و داماد می آورند و این بدین مناسبت است که این مراسم برای آن دو شادی و زندگی خوبی به ارمغان می آورد و به همین دلیل این مراسم عصرانه را(پلترابند)یعنی عصری که در آن ظروف چینی بسیاری را می شکنند نام گرفته است.

مراسم ازدواج در اروپا

مراسم ازدواج در اروپا

هند

ازدواج دو خانواده و نه فقط دو فرد. در”سیخ فیت”(sikh faith)در شرق هند برخی ازدواج ها از قبل تعیین شده و برخی بر اساس عشق و علاقه است.وقتی دو نفر خواهان ازدواج با هم هستند این بدین معنا است که دو خانواده با هم ازدواج می کنند ونه فقط آندو فرد .عروس نیز طبق سنت قرمز می پوشد(سفید در فرهنگ هند بیانگر مرگ است) و داماد کت کرم رنگی را که “اتچکین”نامیده می شود همراه با عمامه ی قرمز رنگی می پوشد.پدر دختر،عروس و داماد را از طریق قرار دادن یک گوشه از لباس عروس در دســــــتان داماد به یک دیگر منتقل می کند.داماد چهار مرتبه با کمک برادران عروس و سه عمو ها عروس را به دور کتاب مقدس می چرخاند.بعد از اتمام چهار مرتبه چرخش آن دو زن و شــوهر محســــــوب می شوند.کشیش را یا دعای خیرشان را نثار آن دو می کند و به زوج نصیحت می کنند که چگونه زندگی کنند و چگونه در زندگی جدید مشترکشان عشق بورزند.این زوج دو بدن با یک روح هستند.

 

این مطلب در دسته: عروسی در کشورهای دیگر قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه