برزیل                                                                     

مراسم ازدواج در برزیل

مراسم ازدواج در برزیلمراسم ازدواج در برزیل جزئیات مهم بسیاری دارد. به عنوان مثال داماد نمی تواند عروس را در حالی که لباس عروسی پوشیده است تا قبل از مراسم ببیند. عروس باید یک چیز کهنه و چیزی نو و چیزی که قرض گرفته شده باشد را درمراسم استفاده کند. یک نکته ی دیگر آن است که حلقه باید حکاکی شده باشد و بر روی حلقه ی عروس نام داماد و بر روی حلقه ی داماد نام عروس حکاکی شود.

این مطلب در دسته: عروسی در کشورهای دیگر قرار دارد برای مشاهده مطالب این دسته یا گروه کلیک کنید

ارسال دیدگاه